Kỹ thuật xây dựng

Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật [Vẽ kỹ thuật]

Bản vẽ kỹ thuật là "ngôn ngữ" của kỹ thuật, là công cụ cần thiết để diễn đạt và trao đối tư duy kỹ thuật, là “văn kiện” quan trọng trong hoạt động sàn xuất của các lĩnh vực khoa học và cụng nghệ. Bản vẽ kỹ thuật được thiết lập dựa trên cơ sở các...