Công suất mạng 3 pha cân bằng

Công suất mạng 3 pha cân bằng

Công suất mạng điện 3 pha cân bằng.

1. Công suất tác dụng P

Gọi PA, PB, PC tương ứng là công suất tác dụng của các pha A, B,C, ta có công suất tác dụng của mạch ba pha bằng tổng các công suất tác dụng của từng pha:

P = PA + PB + PC = UAIAcosφA+ UBIBcosφB + UCICcosφC

Khi mạch ba pha đối xứng ta có :

UA = UB = UC = UP

IA = IB = IC = IP

cosφA = cosφB = cosφC

Từ đó: P = 3UpIp cosφ

Hoặc : P = 3RpIp2

Trong đó Rp là điện trở pha. Nếu thay đại lượng pha bằng đại lượng dây:

Trong cách nối hình sao:

Ip = Id ; Up = Ud / √3

Trong cách nối tam giác :

Up = Ud ; Ip = Id / √3

Ta có công suất tác dụng trong mạch ba pha viết theo đại lượng dây áp dụng cho cả hai trường hợp nối hình sao và tam giác đối xứng :

P = √3.UdIdcosφ

Trong đó φ là góc lệch pha giữa điện áp pha và dòng điện pha tương ứng :

2. Công suất phản kháng Q

Công suất phản kháng của mạch ba pha là :

Q = QA +QB+QC=UAIAsinφA +UBIBsinφB+UCICsinφC

Khi mạch đối xứng ta có :

Q =3UpIpsinφ

Hoặc: Q = √3.XpIp2

Trong đó Xp là điện kháng của pha. Nếu biểu diễn theo các đại lượng dây ta cũng có :

Q = √3.UdIdsinφ

3. Công suất biểu kiến

Khi đối xứng, công suất biểu kiến ba pha là:

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *