Điện trở ghép nối tiếp và song song

Điện trở ghép nối tiếp và song song

1. Điện trở ghép nối tiếp.

Ghép nối tiếp các điện trở là cách ghép sao cho chỉ có 1 dây điện duy nhất chạy qua tất cả các điện trở (mạch điện không phân nhánh)

Điện trở tương đương của các điện trở R1, R2, R3… mắc nối tiếp là:

R = R1+ R2 + R3

điện trở nối tiếp

Nếu có n điện trở mắc nối tiếp thì: R = R1 + R2 + …Rn

U = U1 + U2 +… Un

* Ví dụ 1: Hộp điện trở gồm 4 điện trở: R1 = 1 Ω ; R2 = 2 Ω ; R3 = 3 Ω ; R3 = 4 Ω nối tiếp. Mỗi điện trở đều có thể nối tắt 2 cực. Xác định điện trở tương đương của hộp điện trở khi:

a, Nối tắt 2 cực của R2

b, Không nối tắt 2 cực của điện trở nào

Giải:

a, Khi nối tắt 2 cực của R2 mạch còn 3 điện trở R1, R3, R4 đấu nối tiếp.

R = R1+ R3 + R4 = 1+3+4 = 8 Ω

b, Khi không nối tắt điện trở nào mạch có 4 điện trở R1, R2, R3, R4 đấu nối tiếp R = R1+ R2 + R3 + R4 = 1+2+3+4 = 10 Ω

* Ví dụ 2: Cần ít nhất mấy bóng đèn 24V, 12W đấu nối tiếp để đặt vào điện áp U = 120V? Tính điện trở tương đương của mạch.

Giải:

Bóng đèn 24V không đấu trực tiếp với điện áp 120V được mà ta phải đấu nối tiếp nhiều bóng để đảm bảo điện áp trên mỗi bóng đèn không vượt quá điện áp định mức của bóng đền là 24V.

Vì các bóng đèn giống nhau nên khi đấu nối tiếp thì điện áp đặt vào các bóng là như nhau. Vậy số bóng cần đấu là:

n ≥ 110/24 = 5, ta lấy n = 5 bóng.

Điện trở của mỗi bóng:

r =Uđm2/Pđm = 242/12 = 48 Ω

Điện trở tương đương của toàn mạch là:

r = n.r = 5.48 = 240 Ω

2. Điện trở ghép song song.

Ghép song song các điện trở là cách ghép sao cho tất cả các điện trở đều đặt vào cùng 1 điện áp.

Ghép song song là cách ghép phân nhánh, mỗi nhánh có 1 điện trở.

Dòng điện mạch chính: I = I1 +I2 +… +In

Điện trở tương đương của các điện trở R1, R2 …Rn mắc song song được tính:

Các trường hợp riêng:

– Hai điện trở đấu song song: (R1// R2)

– Ba điện trở đấu song song (R1// R2//R3)

– Các điện trở bằng nhau đấu song song

Ví dụ 1: Có 3 điện trở R1 = 60 Ω ; R2 = 120 Ω ; R3 = 150 Ω đấu song song. Tính điện trở tương đương.

Giải:

Ví dụ 2:

Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AD như hình vẽ biết: R1 = 0,12Ω ; R2 = 2Ω ; R3 =10Ω ; R4 = 20Ω ; R5 =50Ω

Giải:

– Điện trở tương đương của đoạn mạch BC:

– Điện trở tương đương của đoạn mạch AD.

RAD = R1 + R2 + RBC = 0,12 + 2 + 5,88 = 8 Ω

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *