Phương pháp giải mạng 3 pha cân bằng

Phương pháp giải mạng 3 pha cân bằng

Đối với mạch điện ba pha đối xứng, dòng điện và điện áp các pha có trị số bằng nhau và lệch pha nhau một góc 1200. Khi giải mạch ba pha ta chỉ cần tính cho một pha, sau đó suy ra các pha còn lại.

Khi nối vào nguồn có điện áp Ud, bỏ qua tổng trở của đường dây, nếu biết tổng trở tải, các bước tính toán sẽ thực hiện như sau:

Bước 1. Xác định cách nối phụ tải : hình sao hay tam giác.

– Bước 2. Xác định điện áp pha của tải :

+ Nếu nối hình sao: Ud = √3.Up

+ Nếu tải nối tam giác: Ud = Up

Bước 3. Xác định tổng trở pha và hệ số công suất của tải.

Hệ số công suất:

– Bước 4. Tính dòng điện Ip của phụ tải.

+ Nếu tải nối sao: Id = Ip

+ Nếu tải nối tam giác: Id= 3 Ip

– Bước 5. Tính công suất tiêu thụ trên phụ tải.

Ví dụ: Một tải 3 pha có điện trở pha Rp = 20Ω, điện kháng pha Xp =15Ω, nối hình tam giác và đấu vào lưới điện 3 pha có điện áp dây Ud = 220V. (hình a). Tính dòng điện pha Ip, dòng điện dây Id, công suất tải tiêu thụ và vẽ đồ thị vectơ điện áp dây và dòng điện pha phụ tải.

Giải:

Theo sơ đồ đấu dây (hình vẽ) tải nối tam giác, do đó điện áp pha của tải là:

Ud = Up = 220 V.

Tổng trở pha của tải:

Dòng điện pha của tải:

Dòng điện dây của tải:

Id = √3.Ip = 3 .8,8 = 15,24A

Công suất tiêu thụ:

P = √3.RpIp2 = √3.20.8,82 = 4646,4W

Q = √3Xp Ip2 = √3.15.8,82 = 3484,24 Var

S = √3.UdId = √3.220.15,24 = 5870,21 VA

Hệ số công suất:

cosφ= Rp / Zp = 20/25 = 0,8 => φ = 36,87o

Dòng điện chậm pha hơn điện áp một góc là φ = 36,87o. Đồ thị vectơ dòng điện và điện áp pha vẽ trên hình b trên.

Ví dụ b:

Một tải 3 pha là 3 cuộn dây được đấu vào lưới điện 3 pha có điện áp dây là 380V. Cuộn dây có điện trở R = 2Ω, điện kháng X = 8Ω và được thiết kế làm việc ở điện áp định mức là 220V.

a. Xác định cách nối các cuộn dây thành tải 3

b. Tính công suất P, Q và cosφ của tải.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *